Fewndo Theedhu

Tuma theedhu yalti tobhooji helti ko nyappugol
fewndii jasugol kuusu yorna ko nyaamata.

Faalaabhe yahude safaari waynoo sodditoo,
hara bhen sonyiino mariino haa nde bhe artata.

Mo no nangi soobee hawkataa remugol mu'un
sabu dhun no gasida e sawrugol hara pordhataa.

Remu setto sawraa theedhu atthaa puydhugol
mo remii ka setto o sawri theedhu o waasataa.

Soppaybhe kembu, njumaybhe njuuri e yimbhe goo
bulauubhe, hurna buruuji fow suma bhawlitaa!

Midho kamba waadyoo bhen si bhen atthaali dhun
ndii Leydi men wontay wulaaji dhi funnataa!

Fabraairun fuddhoode theedhu ko nyande go'o
lannoode theedhu ko nyande ibriil maayataa!

 

Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah