Gimol Fii Ko Gine Rindhi Kon

Gineyen hedhee midho yewta on kadi anditon ko
yimoowo haalata holla pilji dhi wortataa

Ko yimoowo waawi jinyinde yimbhe bhe wakkiloo
ko yimoowo kadi memminta bherdhe dhe wuuritaa.

Nde Faransi arnoo Leydi men bhe tawiino worbhe
dartii haa aalaaji Ianni bhe yettataa.

Almaami Saamori on nhanaa gerdii e mabbhe
o habbhitii ndii njaggataake, hedhee fotaa!

Ko wanii Behanzen Dawme felliri Porto en
o darii o inni ka Leydi Dawme bhe naatataa.

Alfaajo Yahyaa baaba Fuuta no fottanaa
on men geriino Faransi haa ka bhe sikkataa.

AI-Hadji Umaru hareeji mun dhin fow no windii.
Indhe bhee nayo fankataake nde hawtitaa.

Taariikha bhee nayo dhoo yonii ko bhaleebhe mantora
haa to darngal indhe bhee nayo madjataa.

Faransi laamike Leydhe men tyappandhe jowi duubhol;
bhe hippii en bhe tampini en fotaa .

Hibhe moobha jawle bhe natta pawle bhe dhayna
hibhe forsa en e muraadhi mabbhe dhi lannataa.

Midho yewta on fii Endepandansi holla on
ko no haani huuwude fewndo hande mi wersataa.

Hedhodhon nanon jabhoyon e soobee anditon
ko nafaaji Leydi e bhibhe men ko mi haalataa.

Kun kaydihun baka hun wadhen kun horma men
sabu kun wonii sabu hettagol men rindhitaa.

Hebhugol ko heddhen koo ko arsike tun hebhorta
e tawde jooman hoddiriino ko sottataa.

Ndaarii enen ngel kaydiwel bakawel wonii
sabu hendagol men Endepandans rundhitan!

Nanu dhoodhe piiji ko dhin wonaynoo tyoggu
fii oo Endepandans, haawodhaa ko mi haalataa!

Hirseede maa felleede maa nangeede maa
kasoyeede maa warireede janfa ka feenyataa!

Ndaarii ko wannoo Endo-Shiin si tawiino dhun
wadhu Leydi men, a taway no yurmi ko hattataa

Ndaarii fesaa ko wonaa wadheede to Alzerii;
wargol e yirbingo! mo lintii gaynataa!

Ndaarii Liban e Siirii ko bhen kadi waddanoo
si bhe hettoyii bhe radhii Faransi bhe artataa.

Ndar yimbhe Kongo e Nyaasaland' no tampinee,
salagol wadheede jiyaadho kordho mo wowlataa.

Dhun fow ko fii oo Endepandans addi dhun salago!
wadheede jiyaadho kordho mo wowlataa.

Seneral Degol ari haa konaakiri saare men
haldaa o jabbhaa jabbho moyyho ngo pordhataa.

Seneral Degol tawi seytinii jabhi haalakan,
o darii o hiwrii hiwragol mo no jonnitaa.

O wi'i si taw Gine faala hettude hoore mun,
yo bhe wootu « NON », dhun rindhinay bhe ko bontataa.

Owi'i yo en subho rindhugol nder miskinaaku
e dii ngaluuji e hore njaggu nde wootitaa.

Gina wooti « NON » ka Degol o nulti o jonnitii
en Leydi men sabu haala makko o firtataa ...

Allahu nyaawii Endepandans on hebhaama
e hoore bhuttu mo gooto woo hari sikkataa.

Nasser to Misra, Suudu Makka, bhe fow nulii
hibhe jarna en fii hettagol men jarnitaa;

N'Kruma Gana, Krutshef Risii, addii nulal
toragol yo en hoolorbhe kala ko bhe gaynataa;

Ezenlwer Amerik no ghirrii laamu men
o wi'ii o tamboto on Ie pellet ronkataa

Wano Burgibaa Laamiidho Tunusa on nulii,
wano Ibnu Yuusufa jon Moroodku mo jindataa;

Wano Hindi en, wano Shiin en, hino yetta en
hino weltanii en webami haa to welo welo hattataa

Wano Makmilan Londo, no ghirrii laamu men
bhe jabhi no en ga ''ONU", bhe wooti bhe seedataa.

Nasiyonji adduom kaydi dhin hino dhuudhi haa,
si wii mi lintaye inndhe madji mi gaynataa.

Gine wontidii e Gana bhe haldii gollugol
haa yimbhe Afrik foola hettoo rindhitaa.

Wallen bhe wallen hoore men e musibbhe men
Afrik wonta Etaaji gooti dhi seedataa.

Monibee yo wakkilo non dadoo gollen no Leydi
me'en e yimbhe me'em, malirta nde hawtitaa.

Wota woo mo joodhora nii e puydan, anditten
ka jamaanu forse mo forsanooma o yeddataa.

Yo moobhe ka hikkori woo yoo hittin wakkiloo hara
hara ella woo yia taake nder ko o huuwafaa.

Nasiyon si taw ko o fuddhotoodho ko dhun wadhantamo
doole. Ndaaree Shiin hande ko huuwataa!

Lekkolji maa opitalji maadhun ponji maa
dhate reydi men gollen wadhen soobee fotaa.

Jannoobhe bhen yo bheydu wakkilagol njanol,
yo bhe hubbhu hakkillaaji bhibbhe bhe hubbhitaa.

Yo bhe jannu bhibbhe me'en bhe yidhina bhe leydi men
bhe daroo bhe ebbha ko haani wadhude bhe hollitaa

Sabu fannamaa dhuudhaali jangubhe leydi men,
bhen holla en dhate moyyhe dhen en faamataa

En fow geren bhee bhibhe mee dhen wallitee
fii needi mabbhe bhe janga haa ka bhe haadhataa;

Sahu bhee nde njandhi e leydi men ka bhe hikkinaa
woo nee haray dhon hooloraama nde Ianditaa.

Yo remoobhe wakkilo fii demal nden nyaamete
dhuudhay ka leydi si heege pottoo martitaa.

Oo Endepandans wunugol mo ko wakkilaare
e sattinaare e wiide huunde mi ronkataa!

Fotten aree! Fotten aree! Fotten aree!
Fotten wonen neddhanke gooto mo puydhataa!

Ko Guwernaman men holli en woo dhoftodhen huuwen,
ko en hooliibhe wonde bhe janfataa.

Yo mi darto dhoo dhun dhoo yonay ko no andiree
fii halfinaabhe yo fewnu leydi bhe fewnitaa.

Torodhen yo, joornan wurnu barkina bheydana
jibi naabhe men peewal e doole dhe lannataa.

Torodhen yo jooman wurnu tiidhina barkina
oo Endepandans Alla lamdho mo ronkataa!

 

Labé nyande 22 Mee 1959

Wallafuyee Thierno Abdourahmane Bah


ALT NAME

Thierno Abdourahmane Bah